دانلود رایگان درایورهایACER Veriton S428G

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای نت تاپ ACER Veriton S428G در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Pro-Nets Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.03   انتشار : 1676.­5.­0702.­2009

  اندازه : 343 Kb   (ZIP)

  282 جستجوها
 • LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.06   انتشار : 10.­51.­3.­3

  اندازه : 332 Kb   (ZIP)

  248 جستجوها
 • Pro-Nets Modem درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.12.03   انتشار : 2.­2.­95

  اندازه : 721 Kb   (ZIP)

  237 جستجوها
 • liteon Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.03   انتشار : 8.­0.­0.­171

  اندازه : 13.62 Mb   (ZIP)

  234 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.06   انتشار : 6.­12.­05

  اندازه : 1.05 Mb   (ZIP)

  230 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.06   انتشار : 5.­10.­0.­5591

  اندازه : 39.79 Mb   (ZIP)

  228 جستجوها
 • Wireless LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.06   انتشار : 5.­1081.­0824.­2006

  اندازه : 143 Kb   (ZIP)

  227 جستجوها
 • liteon Modem درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.03   انتشار : 2.­2.­95

  اندازه : 766 Kb   (ZIP)

  224 جستجوها
 • Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.11.06   انتشار : 6.­1070.­0123

  اندازه : 128 Kb   (ZIP)

  224 جستجوها
 • Pro-Nets Modem درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.03   انتشار : 2.­2.­95

  اندازه : 766 Kb   (ZIP)

  223 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.11.06   انتشار : 6.­0.­1.­5591

  اندازه : 39.79 Mb   (ZIP)

  221 جستجوها
 • AverMedia TV Tuner درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.12.03   انتشار : 2.­1.­0.­32

  اندازه : 687 Kb   (ZIP)

  219 جستجوها
 • liteon Modem درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.12.03   انتشار : 2.­2.­95

  اندازه : 721 Kb   (ZIP)

  212 جستجوها
 • AverMedia TV Tuner درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.03   انتشار : 2.­1.­64.­32

  اندازه : 800 Kb   (ZIP)

  207 جستجوها
 • Yuan TV Tuner درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.11.18   انتشار : 6.­22.­100.­1441

  اندازه : 2.57 Mb   (ZIP)

  206 جستجوها
 • ACER Veriton S428G BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.12.02   انتشار : P12.­B1

  اندازه : 1.61 Mb   (ZIP)

  199 جستجوها
 • LAN درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.11.06   انتشار : 10.­51.­3.­3

  اندازه : 350 Kb   (ZIP)

  193 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.03   انتشار : 2.­29

  اندازه : 57.96 Mb   (ZIP)

  191 جستجوها
 • Yuan TV Tuner درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.03   انتشار : 6.­0.­32.­0059

  اندازه : 1.37 Mb   (ZIP)

  189 جستجوها
 • Chipset درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.03   انتشار : 8.­632

  اندازه : 109.33 Mb   (ZIP)

  187 جستجوها
 • Hauppauge TV Tuner درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.11.18   انتشار : 2.­0.­25179

  اندازه : 1.47 Mb   (ZIP)

  185 جستجوها
 • Pro-Nets Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.12.03   انتشار : 1676.­5.­0702.­2009

  اندازه : 317 Kb   (ZIP)

  177 جستجوها
 • LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.03   انتشار : 11.­10.­6.­3

  اندازه : 1.4 Mb   (ZIP)

  176 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.03   انتشار : 186.­37&­1.­00.­00.­55

  اندازه : 113.72 Mb   (ZIP)

  170 جستجوها
 • Chipset درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.07   انتشار : 3.­0.­664.­0

  اندازه : 147.33 Mb   (ZIP)

  168 جستجوها
 • Chipset درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.10.07   انتشار : 8.­473.­0.­0000

  اندازه : 172.36 Mb   (ZIP)

  147 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.11.06   انتشار : 6.­12.­05

  اندازه : 4.9 Mb   (ZIP)

  138 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.06   انتشار : 6.­14.­11.­6218

  اندازه : 68.03 Mb   (ZIP)

  136 جستجوها

فایل های پرطرفدار ACER نت تاپ ها