دانلود رایگان درایورهایACER Veriton X680G

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای نت تاپ ACER Veriton X680G در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Updater درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13   انتشار : 1.­02.­3502

  اندازه : 7.79 Mb   (ZIP)

  3401 جستجوها
 • ACER Veriton X680G BIOS

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.19   انتشار : P01.­A3L

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  661 جستجوها
 • Chipset درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.22   انتشار : 9.­1.­1.­1023

  اندازه : 2.34 Mb   (ZIP)

  652 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.04.22   انتشار : 8.­15.­10.­2008

  اندازه : 50.34 Mb   (ZIP)

  645 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.22   انتشار : 6.­0.­1.­6045

  اندازه : 78.71 Mb   (ZIP)

  633 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.03.25   انتشار : 6.­0.­1.­6024

  اندازه : 76.03 Mb   (ZIP)

  631 جستجوها
 • eLock Management Application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.26   انتشار : 3.­0.­0.­5004

  اندازه : 29.46 Mb   (ZIP)

  627 جستجوها
 • Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.09   انتشار : 1676.­5.­0702.­2009

  اندازه : 16.51 Mb   (ZIP)

  605 جستجوها
 • ACER Veriton X680G BIOS

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.12   انتشار : P01.­B0L

  اندازه : 1.06 Mb   (ZIP)

  602 جستجوها
 • 1.­ Fixes when set the Onboard LAN Option ROM to disabled or enabled,­plug or unplug USB Storage,­the boot Sequence will change to درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.29   انتشار : P01.­A2

  اندازه : 1.99 Mb   (ZIP)

  594 جستجوها
 • TPM درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.03.23   انتشار : 1.­0.­4.­15

  اندازه : 474 Kb   (ZIP)

  579 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.04.22   انتشار : 8.­16.­11.­9103

  اندازه : 113.28 Mb   (ZIP)

  576 جستجوها
 • AMD VGA درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.22   انتشار : 8.­700.­0.­0

  اندازه : 128.24 Mb   (ZIP)

  519 جستجوها
 • Wireless LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.03.23   انتشار : 5.­1061.­0926.­2008

  اندازه : 1007 Kb   (ZIP)

  509 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.04.07   انتشار : 8.­680.­0.­0000

  اندازه : 109.39 Mb   (ZIP)

  508 جستجوها
 • SATA درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.03.23   انتشار : 9.­5.­0.­1037

  اندازه : 10.39 Mb   (ZIP)

  497 جستجوها
 • SATA درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.04.07   انتشار : 9.­5.­0.­1037

  اندازه : 10.39 Mb   (ZIP)

  496 جستجوها
 • Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.04.22   انتشار : 8.­0.­0.­171

  اندازه : 13.62 Mb   (ZIP)

  495 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.04.07   انتشار : 6.­14.­11.­9103

  اندازه : 114.44 Mb   (ZIP)

  493 جستجوها
 • Intel LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.03.25   انتشار : 11.­2.­19.­0

  اندازه : 169.35 Mb   (ZIP)

  491 جستجوها
 • SATA AHCI درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.22   انتشار : 9.­5.­0.­1037

  اندازه : 10.37 Mb   (ZIP)

  485 جستجوها
 • Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.09   انتشار : 8.­0.­0.­171

  اندازه : 13.62 Mb   (ZIP)

  484 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.09   انتشار : 8.­15.­10.­2008

  اندازه : 51.43 Mb   (ZIP)

  482 جستجوها
 • Intel iAMT درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.03.23   انتشار : 6.­0.­0.­1179

  اندازه : 76.53 Mb   (ZIP)

  477 جستجوها
 • LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.08.02   انتشار : 11.­2.­19.­0

  اندازه : 169.41 Mb   (ZIP)

  476 جستجوها
 • Pro-Nets Modem درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.04.07   انتشار : 2.­2.­95

  اندازه : 1.45 Mb   (ZIP)

  472 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.22   انتشار : 2.­2.­95

  اندازه : 1.45 Mb   (ZIP)

  472 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.04.22   انتشار : 8.­68

  اندازه : 124.56 Mb   (ZIP)

  448 جستجوها
 • 1.­ Fixes Int15 auto test fail in XP.­n2.­ Fixes the ST TPM AP will fail after S3 resuem in XP OS.­ درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.06   انتشار : P01.­A3

  اندازه : 1.99 Mb   (ZIP)

  442 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.09   انتشار : 8.­17.­11.­9666

  اندازه : 152.33 Mb   (ZIP)

  442 جستجوها
 • AMT درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.22   انتشار : 6.­0.­0.­1179

  اندازه : 71.92 Mb   (ZIP)

  439 جستجوها
 • liteon Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.04.22   انتشار : 8.­0.­0.­171

  اندازه : 13.62 Mb   (ZIP)

  431 جستجوها
 • ACER Veriton X680G BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.07.09   انتشار : P01.­A4L

  اندازه : 2 Mb   (ZIP)

  428 جستجوها
 • Chipset درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.03.23   انتشار : 9.­1.­1.­1023

  اندازه : 2.33 Mb   (ZIP)

  423 جستجوها
 • ACER Veriton X680G BIOS

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.12   انتشار : P01.­A4

  اندازه : 1020 Kb   (ZIP)

  419 جستجوها
 • Wireless LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.03.23   انتشار : 7.­7.­0.­312

  اندازه : 13.75 Mb   (ZIP)

  412 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.03.23   انتشار : 2.­1.­87.­1

  اندازه : 1.42 Mb   (ZIP)

  410 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.04.22   انتشار : 8.­15.­10.­2008

  اندازه : 50.33 Mb   (ZIP)

  409 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.04.07   انتشار : 6.­14.­10.­5225

  اندازه : 20.47 Mb   (ZIP)

  404 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.04.07   انتشار : 2.­2.­95

  اندازه : 1.45 Mb   (ZIP)

  396 جستجوها
 • Intel SATA AHCI درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.22   انتشار : 9.­5.­0.­1037

  اندازه : 10.37 Mb   (ZIP)

  327 جستجوها

فایل های پرطرفدار ACER نت تاپ ها