Lenovo 3000 H230 درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای نت تاپ Lenovo 3000 H230 در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Intel Onboard Graphics
برای : Windows 7
منتشر شده ها : 2010.01.18
انتشار : 15.­15.­0.­1808
اندازه : 25.15 Mb (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 183
Find

فایل های پرطرفدار Lenovo 3000 H230

 • Lenovo 3000 H230 نرمافزار

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.18   انتشار : 2.­0.­26057

  اندازه : 2.45 Mb   (MSZIP)

  308 جستجوها
 • Atheros Wireless LAN

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.18   انتشار : 7.­7.­0.­288

  اندازه : 7.23 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  231 جستجوها
 • Realtek Ethernet

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.18   انتشار : 7.­3.­522.­2009

  اندازه : 5.37 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  228 جستجوها
 • Atheros Wireless LAN

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.01.18   انتشار : 7.­6.­1.­221

  اندازه : 6.59 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  227 جستجوها
 • NVIDIA Display

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.25   انتشار : 190.­67

  اندازه : 96.8 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  218 جستجوها
 • Realtek High Definition Audio

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.18   انتشار : 6.­0.­1.­5882

  اندازه : 37.54 Mb   (MSZIP)

  212 جستجوها
 • Easy Camera

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.18   انتشار : 332.­6000.­4017.­35

  اندازه : 20.26 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  206 جستجوها
 • Wireless LAN

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.18   انتشار : 4.­170.­77.­3

  اندازه : 13.91 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  202 جستجوها
 • NVIDIA Display

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.02.25   انتشار : 190.­67

  اندازه : 75.94 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  193 جستجوها
 • Conexant Modem

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.01.18   انتشار : 7.­80.­4.­0

  اندازه : 2.34 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  188 جستجوها
 • Intel Onboard Graphics

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.01.18   انتشار : 15.­15.­0.­1808

  اندازه : 25.15 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  183 جستجوها
 • ATI Radeon Display

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.14   انتشار : 8.­821

  اندازه : 133.72 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  178 جستجوها

فایل های پرطرفدار Lenovo نت تاپ ها