دانلود رایگان درایورهایPackard Bell iXtreme (PT.U24-PV.U24)

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای نت تاپ Packard Bell iXtreme (PT.U24-PV.U24) در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Realtek Wireless LAN - (802.­11b.­g) درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.07   انتشار : 6.­1120.­0703.­2009

  اندازه : 147 Kb   (ZIP)

  580 جستجوها
 • Yuan TV Tuner درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.01.06   انتشار : 6.­0.­32.­0056

  اندازه : 1.67 Mb   (ZIP)

  262 جستجوها
 • NVIDIA VGA درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.07   انتشار : 186.­37

  اندازه : 130.01 Mb   (ZIP)

  242 جستجوها
 • Keyboard درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.01.11   انتشار : 1.­0

  اندازه : 136 Kb   (ZIP)

  235 جستجوها
 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.07   انتشار : 6.­216.­0120.­2009

  اندازه : 5.4 Mb   (ZIP)

  215 جستجوها
 • NVIDIA VGA درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.01.06   انتشار : 7.­15.­11.­7860

  اندازه : 61.71 Mb   (ZIP)

  210 جستجوها
 • NVIDIA SATA AHCI درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.01.06   انتشار : 10.­3.­0.­46

  اندازه : 440 Kb   (ZIP)

  197 جستجوها
 • Realtek Wireless LAN - for (WP81R1) درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.01.06   انتشار : 6.­1061.­0926.­2008

  اندازه : 238 Kb   (ZIP)

  192 جستجوها
 • NVIDIA VGA درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.07   انتشار : 7.­15.­11.­7860

  اندازه : 78.35 Mb   (ZIP)

  186 جستجوها
 • Agere Modem - for (D-1156I) درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.07   انتشار : 2.­1.­87.­1

  اندازه : 742 Kb   (ZIP)

  173 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.07   انتشار : 6.­0.­1.­5898

  اندازه : 57.96 Mb   (ZIP)

  173 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.07   انتشار : 6.­0.­1.­5836

  اندازه : 58.54 Mb   (ZIP)

  170 جستجوها
 • Realtek Wireless LAN - for (WP61R2) درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.01.06   انتشار : 6.­1116.­0506.­2008

  اندازه : 138 Kb   (ZIP)

  168 جستجوها
 • Agere Modem - for (HPI56L6) درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.01.06   انتشار : 2.­1.­87.­1

  اندازه : 711 Kb   (ZIP)

  165 جستجوها
 • Hauppauge TV Tuner درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.01.06   انتشار : 1.­27.­26077

  اندازه : 2.9 Mb   (ZIP)

  163 جستجوها
 • NVIDIA Audio درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.01.06   انتشار : 1.­00.­00.­33

  اندازه : 593 Kb   (ZIP)

  161 جستجوها
 • NVIDIA SATA AHCI درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.07   انتشار : 10.­3.­0.­46

  اندازه : 458 Kb   (ZIP)

  158 جستجوها
 • Modem - (ProNets) درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.07   انتشار : 2.­2.­95

  اندازه : 763 Kb   (ZIP)

  154 جستجوها
 • Realtek Wireless LAN - for (WP81R1) درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.07   انتشار : 6.­1061.­0926.­2008

  اندازه : 262 Kb   (ZIP)

  147 جستجوها
 • NVIDIA Chipset درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.07   انتشار : 15.­41

  اندازه : 192.89 Mb   (ZIP)

  146 جستجوها
 • Agere Modem - for (D-1156I) درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.01.06   انتشار : 2.­1.­87.­1

  اندازه : 711 Kb   (ZIP)

  142 جستجوها
 • ATi VGA درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.07   انتشار : 8.­632.­0.­0000

  اندازه : 109.34 Mb   (ZIP)

  138 جستجوها
 • Yuan TV Tuner درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.07   انتشار : 6.­0.­64.­0056

  اندازه : 2.46 Mb   (ZIP)

  136 جستجوها
 • Hauppauge TV Tuner درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.07   انتشار : 1.­27.­26077

  اندازه : 2.86 Mb   (ZIP)

  131 جستجوها
 • Realtek Wireless LAN - for (WP61R2) درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.07   انتشار : 6.­1116.­0506.­2008

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  125 جستجوها
 • Agere Modem - for (HPI56L6) درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.07   انتشار : 2.­1.­87.­1

  اندازه : 742 Kb   (ZIP)

  122 جستجوها
 • Yuan TV Tuner درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.07   انتشار : 6.­0.­64.­0059

  اندازه : 1.42 Mb   (ZIP)

  117 جستجوها
 • NVIDIA Chipset درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.07   انتشار : 4.­6.­9

  اندازه : 52.13 Mb   (ZIP)

  112 جستجوها
 • Modem - (Liteon) درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.07   انتشار : 2.­2.­95

  اندازه : 763 Kb   (ZIP)

  108 جستجوها
 • Realtek Wireless LAN - (802.­11b.­g.­n) درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.07   انتشار : 1676.­5.­0702.­2009

  اندازه : 340 Kb   (ZIP)

  97 جستجوها

فایل های پرطرفدار Packard Bell نت تاپ ها